LiveZilla Live Chat Software

Podmienky používania

Platnosť podmienok od 1. septembra 2013
I. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Služba: poskytnutie webového priestoru pre online správu školských písomiek, úloh, známok a dokumentov.

1.2 Prevádzkovateľ: fyzická osoba Michal Magušin - vlastník internetového portálu ePísomky.sk.

1.3 Používateľ: fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke ePísomky.sk a využíva jej služby.

1.4 Účet: používateľské konto, ktoré si Používateľ vytvoril prostredníctvom registrácie. Používateľ je identifikovaný na základe e-mailovej adresy a mena (prezývky).

1.5 ePísomky.sk: internetový portál resp. webstránka prevádzkovaná na všetkých podstránkych a subdoménach hlavnej domény www.episomky.sk Prevádzkovateľom.

II. Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne Prevádzkovateľovi v rámci registrácie na internetovej stránke ePísomky.sk budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Používateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený ich kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov Používateľa a disponuje s nimi dôverne.

III. Práva a povinnosti Používateľa

3.1 Používateľ je pri registrácii povinný správne vyplniť všetky požadované údaje pre účel prihlásenia a identifikácie v systéme! Používateľ je povinný všetky údaje udžovať aktuálne.

3.2 Používateľ, ktorý dobrovoľne poskytne ďalšie osobné údaje mimo registrácie sa zaväzuje, že ich poskytol pravdivé a súhlasí s ich používaním na reklamné a iné účely v súlade s Ochranou osobných údajov.

3.3 Používateľ sa zaväzuje vlastniť len jeden používateľský účet na webstránke ePísomky.sk!

3.4 Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť chod prevádzky portálu ePísomky.sk alebo využívať chyby portálu. Používateľ je povinný bezodkladne po objavení chyby kontaktovať Prevádzkovateľa a oznámiť mu túto chybu.

3.5 Používateľ súhlasí, že sa bude na webstránke ePísomky.sk zobrazovať reklama alebo iné reklamné/sponzorované príspevky uvedené Prevádzkovateľom!

3.6 Používateľ sa zaväzuje, že na portál ePísomky.sk nenahrá žiadny súbor, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodným právom. Za následky tejto činnosti zodpovedá Používateľ, ktorý obsah na server Prevádzkovateľa nahral.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby

4.2 Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 4.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie a pod.), prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany Prevádzkovateľa alebo z dôvodu, ktorý je zapríčinený poskytovateľom webhostingových služieb.

4.3 Prevádzkovateľ má právo zrušiť službu užívateľovi, ktorý vedome poškodzuje službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných užívateľov.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu Používateľa správy obsahujúce informácie týkajúce sa Portálu a Účtu. Používateľ so zasielaním týchto e-mailov výslovne súhlasí.

4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť získané údaje a informácie o Používateľovi kompetentným orgánom v prípade dôvodného podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky a medzinárodného práva.

4.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť znenie Podmienok používania portálu ePísomky.sk a to bez predchádzajúceho upovedomenia Používateľov.